حروف مقطعة موجود در سور

ترتيب

نزول

تعداد

آ يات

شمارة سوره

 

1

19

96

ن

2

52

68

 

3

20

73

 

4

56

74

 

5

7

1

 

6

5

111

 

7

29

81

 

8

19

87

 

9

21

92

 

10

30

89

 

11

11

93

 

12

8

94

 

13

3

103

 

14

11

100

 

15

3

108

 

16

8

102

 

17

7

107

 

18

6

109

 

19

5

105

 

20

5

113

 

21

6

114

 

22

4

112

 

23

62

53

 

24

42

80

 

25

5

97

 

26

15

91

 

27

22

85

 

28

8

95

 

29

4

106

 

30

11

101

 

31

40

75

 

32

9

104

 

33

50

77

ق

34

45

50

 

35

20

90

 

36

17

86

 

37

55

54

ص

38

88

38

المص

39

206

7

 

40

28

72

يس

41

83

36

 

42

77

25

 

43

45

35

كهيعص

44

98

19

طه

45

135

20

 

46

96

56

طسم

47

227

26

طس

48

93

27

طسم

49

88

28

 

50

111

17

الر

51

109

10

الر

52

123

11

الر

53

111

12

الر

54

99

15

 

55

165

6

 

56

182

37

الم

57

34

31

 

58

54

34

 

59

75

39

حم

60

85

40

حم

61

54

41

حم* عسق

62

53

42

حم

63

89

43

حم

64

59

44

حم

65

37

45

حم

66

35

46

 

67

60

51

 

68

26

88

 

69

110

18

 

70

128

16

 

71

28

71

الر

72

52

14

 

73

112

21

 

74

118

23

الم

75

30

32

 

76

49

52

 

77

30

67

 

78

52

69

 

79

44

70

 

80

40

78

 

81

46

79

 

82

19

82

 

83

25

84

الم

84

60

30

الم

85

69

29

 

86

36

83

الم

87

286

2

 

88

75

8

 الم

89

200

3

 

90

73

33

 

91

13

60

 

92

176

4

 

93

8

99

 

94

29

57

 

95

38

47

المر

96

43

13

 

97

78

55

 

98

31

76

 

99

12

65

 

100

8

98

 

101

24

59

 

102

64

24

 

103

78

22

 

104

11

63

 

105

22

58

 

106

18

49

 

107

12

66

 

108

18

64

 

109

14

61

 

110

11

62

 

111

29

48

 

112

120

5

 

113

129

9

 

114

3

110

 

6555

6236

6555

 

 

 

 

اين جدول براي كساني كه قصد تحقيق دارند بسيار مهم است .

 

 

در اين جدول اولين سوره اي كه نازل شده است سوره علق و اولين سوره اي كه كتابت شده است سوره الحمد مي باشد . يعني:

 

 

ترتيب

نزول

تعداد

آيه

شمارة سوره

نام

سوره

 

1

19

96

 

العلق

ن

2

52

68

القلم

 

3

20

73

المزمّل

 

4

56

74

المدثر

 

5

7

1

الحمد

 

 

 

 

 

 

15

154

312

جمع

 

 

*1. نكته اي بسيار مهم در تمام تفاسير آمده است كه اولين آيات نازل شده بر پيامبر اعظم ( ص) 5 آيه اول سورة علق مي باشد :

 

* پنج آية اوّل سورة علق و تعداد حروف اين آيات :

18

ا قرا  باسم  ربّك  الّذي خلق    

15

خلق  الانسان  من علق           

14

اقرا  و  ربّك  الاكرم             

13

الّذي علّم  با لقلم                  

18

علّم  الانسان  ما لم يعلم          

78

 

 

اين آيات دقيقا 78 حرف دارد كه با 78 حروف مقطّعه برابر است . توجه اين كه اول بودن مورد نظر  مي باشد كه اين آيات اولين آيات نازل شده مي باشند و حروف مقطعه در تمام سوره‌ها در اول آمده اند .

 

* حروف مقطعه :

 

تعداد

نوع حروف

تعداد

نوع حروف

2

ع

13

ا

2

ي

13

ل

2

ه

17

م

2

ق

7

ح

1

ك

6

ر

1

ن

5

س

3

ص

4

ط

 

 

 

 

78

جمع

 

 

 

 

 

*2. نكتة بعد، در تعداد حروفِ متعدد بكار رفته در اين آيات است  يعني :

 5 آيه اول سوره علق:

7

6

5

4

3

2

1

ع

س

ر

ذ

خ

ب

ا

14

13

12

11

10

9

8

ي

و

ن

م

ل

ك

ق

 

يعني در تشكيل اين 5 آيه 14 نوع حروف متفاوت بكار رفته كه برابر همان 14 حرف متفاوت حروف مقطّعه مي باشد .

 

 

 

حروف مقطّعه :

1

2

3

4

5

6

7

ا

ل

م

ك

ن

ع

ي

8

9

10

11

12

13

14

ح

ر

س

ط

ص

ق

ه

 

 

* 3 .  نكتة بعد در تنوع تعداد كلمات يا همان تركيبات متفاوت مي باشد كه در حروف مقطعه 14 تركيب متفاوت را داشتيم جالب اين جاست كه در اين جا نيز در كلمات 14 تركيب متفاوت را داريم .

·        5 آيه اول سوره علق :

7

6

5

4

3

2

1

من

الانسان

خلق

الّذي

ربّك

باسم

اقرا

14

13

12

11

10

9

8

يعلم

لم

ما

بالقلم

علّم

الاكرم

علق

 

 

 

 

 

* حروف مقطّعه :

 

1

2

3

4

5

6

7

الم

الر

المر

المص

حم

عسق

ص

8

9

10

11

12

13

14

يس

طس

طسم

طه

كهيعص

ن

ق

    

*4 .  نكتة بعد در تعداد دو حرفي و سه حرفي و...(تعداد حروف) كلمات مي باشد ما عدد 5 را در حروف مقطعه چند بار مشاهده كرديم ( در يك حرفي و دوحرفي و سه وچهار وپنج حرفي )جالب اين جاست كه در كلمات اين آيات ما دقيقا 5 تركيب را داريم .

 

ما -  لم - من

دو حرفي

1

ربّك - خلق - علق - علّم

سه حرفي

2

اقرا - باسم - الّذي-  يعلم

چهار حرفي

3

الاكرم   - بالقلم

شش حرفي

4

الانسان

هفت حرفي

5

 

* 5 .  نكته اما حالت خارق‌العاد آن در اين جاست كه در حروف مقطعه اعداد 3و4و4و2و1 را براي يك حرفي و دوحرفي و سه حرفي و چهار حرفي و پنج حرفي داشتيم و در اينجا نيز براي تركيب بالا دقيقا آن اعداد را داريم :

 

* 5 آيه اول سوره علق:

3

ما -  لم - من

دو حرفي

1

4

ربّك - خلق -علق -علّم

سه حرفي

2

4

اقرا - باسم - الّذي-  يعلم

چهار حرفي

3

2

الاكرم   - بالقلم

شش حرفي

4

1

الانسان

هفت حرفي

5

 

 

 

 

 

 

 


  * حروف مقطّعه :

          3

ن  -  ق  -   ص

يك حرفي

1

          4

حم - طه - يس - طس

دو حرفي

2

          4

الم - الر - عسق - طسم

سه حرف

3

          2

المر - المص

چهارحرفي

4

          1

كهيعص

 

پنج  حرفي

5

 

* 6. نكته جالبتر اينكه تكرار حروف در اين سوره باتوجه به نكته 9 حروف مقطعه دقيقا مثل

 حروف مقطعه مي باشد . يعني تركيبي از عدد 9 .

 

* 5 آيه اول سوره علق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

                      

    

               

 

         

* حروف مقطّعه :

 

 

*7.  اين نكته مربوط به خود آيات مي باشد كه تعداد حروف مقطعه آن 69 حرف و بر عدد 23 قابل قسمت است . وتعداد حروف غير مقطعه آن 9 مي باشد .

 

 

غير مقطّعه

مقطّعه

 

4

14

ا قرا  باسم  ربّك  الّذي خلق    

1

14

خلق  الانسان  من علق           

2

12

اقرا  و  ربّك  الاكرم            

2

11

الّذي علّم  با لقلم                  

0

18

علّم  الانسان  ما لم يعلم          

9

69

 

 

نتيجه:

 

اين 5 آيه از لحاظ معنايي در سطح بسيار وسيعي ترجمه وتفسير شده است.  حال با توجه به ارتباط گسترده آن با حروف مقطعه مي توان از مفهوم اين 5 آيه براي تفسير حروف مقطعه كمك گرفت . و نتايج بسيار جالبي از آن براي اين حروف ناشناخته گرفت .  بحث در مورد اين موضوع را به مقالات بعد موكول مي كنيم . و به ياري خدا  تفاسير مربوط به هر دو را با هم مقايسه خواهيم كرد، به اميد توفيق الهي.

 

+ نوشته شده توسط عزیز در سه شنبه دهم مهر ۱۳۸۶ و ساعت 15:57 |